I Wydział Cywilny

Dodano: 2009-11-26 10:44:03             Zmodyfikowano: 2017-03-31 09:24:32
Rejestr zmian
I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Izabela Siewierska
Z-ca Przewodniczącego Wydziału:
SSR Marcin Ilków
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Justyna Kałuża
II piętro, pokój 301
e-mail:
tel.: (77) 4630815
tel.: (77) 4630802
tel.: (77) 4630820
fax: (77) 4631190
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: od godz. 730-1530
Właściwość rzeczowa:
 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,  zniesienie współwłasności,  zasiedzenie,  uznanie za zmarłego,  stwierdzenie zgonu,  sprostowanie aktów stanu cywilnego w zakresie właściwości miejscowej wydziału,
 • sprawy egzekucyjne dotyczące nadzoru nad egzekucjami prowadzonymi przez komorników sądowych, w tym sprawowanie nadzoru nad egzekucjami z nieruchomości i rozpoznawanie skarg na czynności komornika w sprawach cywilnych, rozstrzyganie zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej, sprawy o wyjawienie majątku,
 • sprawy o nadanie klauzuli wykonalności, wezwania do próby ugodowej,
 • sprawy o zabezpieczenie roszczeń cywilnych przed wszczęciem postępowania,
 • sprawy o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu przed wszczęciem postępowania cywilnego.
 
Właściwość miejscowa:
     Obejmuje gminy: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zawadzkie.
     Zasadą jest kierowanie sprawy (tryb procesowy – postępowanie nakazowe i upominawcze) – do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze.
     Sprawę o stwierdzenie nabycia spadku  należy skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli spadkodawca zamieszkiwał przed śmiercią na stałe na wskazanym wyżej obszarze.
      W innych sprawach nieprocesowych należy wniosek skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli na wskazanym wyżej obszarze znajduje się nieruchomość, której dotyczy wniosek albo gdy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania (siedzibę) na wskazanym wyżej obszarze.      
 
Opłaty:          
    Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DZ.U. Nr 167, poz. 1398).
    Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.
    W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:
 • opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w powyższej ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30zł i wyższa niż 5.000zł,
 • opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 100.000zł,
 • opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
 
Przykłady opłat stałych od spraw rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym:
 • od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 50zł, jeżeli jest jeden spadkodawca (zmarły), jeżeli jest więcej spadkodawców wielokrotność tej kwoty,
 • od wniosku o dział spadku 500zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt działu – opłata stała wynosi 300zł,
 • od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności – opłata stała 600zł,
 • od wniosku o zniesienie współwłasności – 1.000zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt – 300zł,
 • od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2.000zł,
 • od wniosku o ustanowienie drogi koniecznej – 200zł,
 • od wniosku o rozgraniczenie nieruchomości – 200zł,
 • od wniosku o podział majątku wspólnego – 1.000zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt podziału – 300zł,
 • od skargi na czynności komornika – 100zł,
 • od wniosku o wyjawienie majątku – 40zł,
 • od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności – 50zł,
 • opłata kancelaryjna za wydanie odpisów z akt – za kopię uwierzytelnioną – 6zł, oraz za kopię nieuwierzytelnioną – 1zł na stronę