V Wydział Ksiąg Wieczystych

Dodano: 2009-11-26 10:45:15             Zmodyfikowano: 2018-04-30 09:13:54
Rejestr zmian
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Ewa Filipska-Bazgier
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Wanda Cichoń
parter, pokój 108
e-mail:
tel.: (77) 4630816
Biuro Podawcze:
parter, pokój 111
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 730-1800
wtorek-piątek: od godz. 730-1530
 
Właściwość rzeczowa:
Prowadzenie ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:
o założenie księgi wieczystej dla:
 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego tytułu).
o wpis w księdze wieczystej:
 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych i warunkowych,
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców,
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • zajęcia nieruchomości w trybie art. 924 kpc.
wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, zaświadczeń ze zbiorów dokumentów,
prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonywanie czynności związanych z ich przeglądaniem.                                            
 
Właściwość miejscowa:  
      Obejmuje gminy: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zawadzkie. 
 
Opłaty:
1. Wnioski wieczystoksięgowe:
  • opłatę stałą w kwocie 200zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
  • jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100zł,
  • od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu  lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150zł, niezależnie od liczny udziałów w tych prawach,
  • opłatę stałą w kwocie 150zł pobiera się od wniosku o wpis:
   • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
   • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5ha,
   • praw osobistych i roszczeń,
   • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych,
  • opłatę stałą w kwocie 60zł pobiera się od wniosku o:
   • założenie księgi wieczystej,
   • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
   • odłączenie nieruchomości lub jej części,
   • sprostowanie dziale I-O,
   • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
   • dokonanie innych wpisów, poza określonym w art. 42 i 43 uksc,
  • jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w kwocie 60zł,
  • opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 uksc pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 uksc pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej,
  • od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą,
  • od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis,
  • od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.                                                         
  2. Skargi na czynności referendarza:
  • pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100zł.
  3. Wnioski o wydanie na podstawie akt odpisów, zaświadczeń i odpisów z księgi wieczystej:
  • odpis zwykły księgi wieczystej - 30zł,
  • odpis zupełny księgi wieczystej - 60zł,
  • odpis dokumentów z akt księgi wieczystej - 6zł za każdą stronę,
  • odpis aktu notarialnego - 6zł za każdą stronę,
  • zaświadczenie o braku księgi - 10zł
  4. Formularze:
        Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych składa się wyłącznie na formularzach, które można pobrać w sądzie lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: pobierz...